Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego

Rozdział I
Postanowienia wstępne

Jeśli z jakiegoś powodu nie doknaliście Państwo wpłaty za zakupiony towar, prosimy dokonać jej na rachunek M-bank nr:  75 1140 2004 0000 3102 6488 1423

§ 1
Postanowienia ogólne

1.. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.99shop.pl i www.sklep99.pl
(dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innych krajach świata z zastrzeżeniem iż w obu tych przypadkach sklep prowadzony jest w języku polskim a klient sklepu musi we własnym zakresie zadbać o prawidłowe tłumaczenie stronu i ile treść w języku polskim jest dla niego niezrozumiała,

Sklep działa na podstawie niniejszego Regulaminu i przepisów prawa polskiego, które to są nadrzędne i wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane z uwzględnieniem tych przepisów.

2.. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3.. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Właścicielem Sklepu jest; Oasi FPU Robert Kołodziejczyk, ul. Nadleśna 24, 21-040 Świdnik, Polska, nip 713-115-53-91, Ew. dz. gosp. Urzędu Miejskiego w Świdnik nr 04652 E-mail: 99shop.pl@gmail.com, tel. + 48  661-600-404 czynny od pon. do pt. w godz. 8-15

5.. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

6.. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.

7.. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a). Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

b). Sprzedawca – właściciel Sklepu,

c). Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.99shop.pl lub www.sklep99.pl

d). Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

e). Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

f). Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

g). Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową

h) Ekspedycja towaru – przekazanie wysyłki do realizacji zlecenia jej dostarczenia do odbiorcy.

§ 3
Wymagania techniczne

1.. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

2.. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4
Ceny i oferty promocyjne

1.. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3.. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

4.. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych będą wyjaśniane na paskach, stronach informacyjnych sklepu lub parterów handlowych sprzedawcy.

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

§ 1
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1.. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2.. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3.. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest zalogowanie się na konto Klienta lub założenie konta w przypadku nowych Klientów, natomiast w celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail i utworzyć hasło i jeśli jest to wymagane potwierdzić założenie konta poprzez przejście udostępnione w linku aktywacyjnym przekazanym drogą e‑mailową, potwierdzając tym samym założenie konta.

 

5.. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

6.. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę: "Do Kasy, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w tym momencie zamówienie staje się wiążące dla stron.

  7.. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

–.. dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

–.. łączna cena brutto,

–.. sposób i termin zapłaty,

–.. sposób i orientacyjny termin realizacji zamówienia,

–.. prawo odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,

–.. informacja konsumencka.

  8.. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

9.. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e‑maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

10.. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

11.. Status zamówienia Klient może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

12.. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski i innych krajów.

13.. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Sklep zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 2
Sposób płatności

1.. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a). przelewem za pośrednictwem usługi płatności szybkich płatności internetowych np. DotPay lub innych akceptowanych przez sprzedawcę.

b). zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „Płatność ze sklepu internetowego”,

d). za pobraniem – z zastrzeżeniem, iż:

–.. przy wyborze dostawy przesyłką kurierską lub pocztową – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ją kurierowi lub doręczycielowi w momencie dostawy przesyłki,

–.. przy wyborze dostawy do paczkomatów – płatność za pomocą karty płatniczej następuje w momencie odbioru Towaru w paczkomacie.

2.. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

§ 3
Termin płatności

1.. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym  Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 4 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2.. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3.. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

4.. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

5.. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 4
Realizacja zamówienia

1.. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 48 godzin, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

2.. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient dokonuje płatności za pobraniem.

3.. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

4.. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

5.. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących konsumentami jest paragon.

6.. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących konsumentami jest faktura VAT. 

7.. Na życzenie Klienta będącego konsumentem Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w momencie zakupu towaru, zaznaczając odpowiednie pole podczas dokonywania zakupu.

§ 5
Korekta zamówienia

1.. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania przesyłki do klienta

2.. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres e-mail: 99shop.pl@gmail.com
lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 661 600 404 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

3. Korekta zamówienia będzie uznana o ile zostanie potwierdzona przez sklep, jednak uznanie jej nie jest możliwe po dokonaniu ekspedycji towaru.

§ 6
Sposób i koszty dostawy Towaru

1.. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a). odbiór osobisty we wskazanym punkcie/oddziale/salonie Sprzedawcy (po wcześniejszym opłaceniu zamówienia lub opłaceniu towaru w miejscu odbioru) – bezpłatnie,

b). dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

c). dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

d). dostawa do paczkomatu firmy InPost

Koszt dostawy każdorazowo widoczny jest w polu wyboru właściwej dostawy

2.. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

3.. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

4.. Po odebraniu przesyłki w paczkomacie Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała, Klient powinien sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zawartość jest uszkodzona, Klient powinien złożyć reklamację, kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

Rozdział III
Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 1
Odpowiedzialność za wady rzeczy

1.. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia). Dla przedsiębiorców rekojmia jest wyłączona.

2.. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1). nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2). nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3). nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4). została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

5) za wadę nie może być poczytana różnica w kolorze lub odcieniu towaru o ile wynika ona z ustawień parametrów technicznych ekranu lub formatu graficznego urządzenia kupującego.

3.. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

4.. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia (patrz pkt 5).

5.. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a). żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b). żądać usunięcia wady,

c). żądać obniżenia ceny,

d). odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6.. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

5.. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację na poprzez e-mail; 99shop.pl@gmail.com i wysłać do Sprzedawcy reklamowany Towar
na adres: Oasi FPU, Nadleśna 24, 21-040 Świdnik.

6.. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży – najlepiej oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT lub innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Klient jest zobowiązany do odesłania reklamowanego towaru do sprzedawcy rejestrowaną pocztową przesyłką ekonomiczną i zachować dowód jej nadania.

8. W przypadku uznania roszczeń kupującego i zwrotu należności za towar sprzedawca zwróci też kupującemu rzeczywiste koszty odesłania towaru jednak wyłącznie do wysokości kosztów nadania przesyłki pocztowej ekonomicznej umożliwiającej wysyłkę zwrotną towaru.

9.. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 661 600 404 .

§ 2
Odstąpienie od umowy konsumenta

1.. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem sklepu internetowego – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2.. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru, towar nie może być uszkodzony lub zabrudzony.

3.. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jest dostarczany w formie elektronicznej po zakupie towaru. 

4.. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć:

a). listem poleconym na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu.

b). w postaci elektronicznej i wysłać Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu (Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).

5.. Odstępując od umowy, Klient może załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu.

6.. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

7.. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedawca zwraca najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru).

8.. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

9.. Klient przesyła zwracany Towar na swój koszt na adres: Oasi FPU, Nadleśna 24, 21-040 Świdnik.

10.. Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

11.. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: konto bankowe lub na kartę, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazane przez Klienta konto bankowe.

12.. Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem, na koszt odbiorcy lub w inny sposób nakładający na odbiorcę (Sprzedawcę) obowiązek zapłaty przy odbiorze przesyłki, nie będą przyjmowane.

13.. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, lub rzecz została nabyta w drodze aukcji lub licytacji.

15. W przypadku gdy konsument zakupił wiele towarów a zwraca tylko ich część, Sprzedawca może odmówić zwrotu kosztów wysyłki towarów lub zwrócić je proporcjonalnie.

§ 3

Wymiana towaru

1.      Klient ma prawo do wymiany zakupionego towaru.

2.      Klient powinien w tym przypadku skontaktować się ze sklepem mailowo: oasifp@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu lub telefonicznie: +48 661 600 404 celem potwierdzenia i uzgodnienia możliwości wymiany towaru.

 

 

Rozdział IV
Postanowienia wspólne

§ 1
Ochrona danych osobowych

1.. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2.. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

a). imię i nazwisko,

b). adres korespondencyjny,

c). numer telefonu,

d). adres e-mail,

e). informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f). w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

3.. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.

4.. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

5.. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki, oraz w innym przypadku niezbędnym do prawidłowej realizacji zawartej umowy.

6.. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a). ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b). ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

c). rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

d). innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

7.. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

a). wglądu do swoich danych osobowych,

b). żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 2
Prawa autorskie i pokrewne

1.. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2.. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3.. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4.. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 3
Polityka cookies

1.. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2.. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3.. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

–.. informacje na temat sesji,

–.. ostatnio oglądane produkty,

4.. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności

1.. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2.. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 1
Postanowienia ogólne

1.. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2.. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3.. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

§ 2
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1.. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązania sporu ze sprzedawcą zgodnie z obowiązującym prawem.

Niniejszy regulamin nie ogranicza innych praw konsumenta, w szczególności praw zapisanych w ogólnie obowiązujących aktach prawnych.